BIP Studio Filmów Ryzunkowych Bielsko-Biała

Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Zamówienia publiczne z dnia 23 maj 2018 10:25:33

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha”

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
d)      Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
e)      Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
f)       Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
g)      Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
h)      Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
i)       Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
j)       Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
k)      Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
l)       Załącznik nr 10 - Wzór umowy
m)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

n)     Pismo z dnia 8.05.2018 - wyjasnienie zapisów SIWZ

o)     Informacja z otwarcia oferty
*      dokumentacja techniczna,
*      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
*      przedmiar.