BIP Studio Filmów Ryzunkowych Bielsko-Biała

Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Zamówienia publiczne z dnia 04 sierpień 2022 12:52:52

 


 

Plan zamówień publicznych na rok 2022 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 1 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 2 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 3 >>

 

 


 

 Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o zamieszczeniu na platformie e-zamówienia ogłoszenia o postępowaniu przetargowym dla zadania:

 

„Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” – etap I

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy" lub bezpośrednio pod linkiem:

 Identyfikator postępowania ocds-148610-caca1258-1180-11ed-a35f-e2885ab918a3

 

Zamawiający WYMAGA, ze względu na specyfikę zamówienia, przeprowadzenia przez Wykonawcę oględzin miejsca, w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia oraz występującymi utrudnieniami.

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 22 sierpnia 2022r., do godz. 14:00.

 

Załączniki:

 

SWZ wraz z załącznikami nr 1-9
UMOWA – załącznik do SWZ nr 10
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Koncepcja pomieszczeń
Ogłoszenie o zamówieniu

 


 

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu postępowania pn.


"Zakup wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych do wyremontowanych pomieszczeń, zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej, budynku Willa Rotha siedziby Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej"

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 - Dz.U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.), zgodnie z warunkami określonymi wzałączonych dokumentach.

 

Ofertę należy przesłać na adres sekretariat@sfr.com.pl do dnia 25 lipca 2022 roku do godziny 1100.

 

Załączniki:

 

Zaproszenie wraz z załącznikami

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 

 


 

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu na platformie e-zamówienia postępowania przetargowego pod nazwą:


"Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem"

dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
– nr sprawy 17/2022/DI

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy"

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3405f612-f613-11ec-9a86-f6f4c648a056

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) zwaną dalej: „uPzp” lub „ustawa Pzp”.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 06.07.2022r., do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022r., o godz. 10:30.

 

Dokumenty postępowania:

 

1. Ogłoszenie UZP o postępowaniu.

2. Ogłoszenie UZP o postępowaniu - zmiana

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

4. Informację o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu na platformie e-zamówienia postępowania przetargowego pod nazwą:

 

Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych

w Bielsku-Białej

numer sprawy 12/2022/DI

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Dodatkowo informacje o postępowaniu będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego:

 

http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne

 

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 19.05.2022 r., do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.05.2022 r., o godz. 10:30.

 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej oferta zostanie odrzucona.

 

Załączniki:

 

BZP ogłoszenie opublikowane

SWZ + załączniki nr 1-9

zalaczniki nr 1-8 do SWZ

zał.nr 10_Przedmiar robót_branża elektryczna_adaptacja pomieszczeń po byłym banku_SFR

zał.nr 10_Przedmiar robót_branży budowlano-remontowa_adaptacja pomieszczeń po byłym banku_SFR

zał.nr 10_PW.2.0_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_stan istniejący_ver1_2

zał.nr 10_PW.2.1_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_wyburzenia_ver1_2

zał.nr 10_PW.2.2_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_stan projektowany_ver1_2

zał. nr 10_OPIS_Budynek A_Adaptacja pomieszczeń po banku_v3.3

Informacja z otwarcia ofert 

01 informacja o wyborze oferty

 

 

***

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 244.960,07 złotych brutto.

 

 


 

 

 Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu Konkursu pn.

 

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej
w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych

w Bielsku - Białej"

Numer referencyjny: 10/2022/DI

 

 

Wszelka korespondencja oraz przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji w sprawie konkursu będzie się odbywać wyłącznie poprzez platformę:

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

na której prowadzony jest konkurs. Zamawiający będzie przekazywał wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz komunikował się z Uczestnikami konkursu poprzez wskazaną platformę.

 

 

Dodatkowo informacje o konkursie będą publikowane na oficjalnej Stronie konkursu:

 

http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne

 

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 16.05.2022 r.

 

 

Pełna dokumentacja konkursu:

 

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej « do pobrania pod linkiem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załącznik nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami  « do pobrania pod linkiem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Regulamin konkursu - wystawa ICBiA

 

 

***

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuję o wniesieniu w dniu 06.05.2022r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołania wobec treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu pn.
:
"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej".


Treść odwołania została również zamieszczona w na platformie e-zamówienia w panelu prowadzonego postępowania w zakładce Komunikacja. 
Zamawiający wzywa jednocześnie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.


Link do treści odwołania: https://ezamowienia.gov.pl/


Jednocześnie informuję, iż zgodnie zzapisami Regulaminu Rozdział I Dział II Komunikacja, wszelka komunikacja odbywać się winna wyłącznie przez platformę e-zamówienia.


Załącznik:

 

Skan Odwołania z dnia 06.05.2022r.

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

 

 

***

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, informuje o zmianie, na postawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych,

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn. Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”. Nowy termin składania wniosków upływa dnia 30 maja 2022 roku.

 

Zmianie ulega również termin złożenia Pracy konkursowej oraz pozostałe terminy określone w Harmonogramie Konkursu, zgodnie z treścią załączonej Zmiany nr 1 do Regulaminu Konkursu.

 

Załącznik:

 

Zmiana nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

***

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, informuje o zmianie, na postawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn. Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”.

 

Nowy termin składania wniosków upływa dnia 03.06 2022 roku.

 

Zmianie ulega również termin złożenia Pracy konkursowej oraz pozostałe terminy określone w Harmonogramie Konkursu, jak i inne zapisy Regulaminu Konkursu i załączników zgodnie z treścią załączonej Zmiany nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz tekstem jednolitym Regulaminu konkursu i złączników.

 

 Załączniki:

 

REGULAMIN KONKURSU zmiana nr 2

Regulamin Konkursu SFR tekst jednolity 23 05 2022 (002)

 

 

***

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej podaje listę Uczestników konkursu zaproszonych do złożenia Prac konkursowych w postępowaniu


"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej":

 

1. Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice,

2. New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków.

 

 

 

 


 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert cenowych w postępowaniu dla zadania:

 

 

„Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha (budynek A) dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”

– numer sprawy 7/2022/DI.

 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w uzgodnionym wcześniej terminie, wizji lokalnej.
Przeprowadzenie potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej jest warunkiem uznania oferty za ważną.

 

Termin składania ofert to dzień 04.04.2022r.

 

Nowy termin składania ofert to dzień 08.04.2022r.

 

Oferty można przesłać na adres e-mailowy:

 

sekretariat@sfr.com.pl

 

lub w wersji papierowej na adres:

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
ul. Cieszyńska 24,
43-300 Bielsko-Biała

 

z dopiskiem:

 

OFERTA dla zadania „Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha (budynek A) dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” – numer sprawy 7/2022/DI (nie otwierać do dnia 04.04.2022r.)

 

Załączniki:

 

1. 02 formularz ofertowy - załącznik Nr 1

2. PW.2.0 Pomieszczenia po banku PIWNICA stan istniejący ver1_2

3. PW.2.1 Pomieszczenia po banku PIWNICA wyburzenia ver1_2

4. PW.2.2 Pomieszczenia po banku PIWNICA stan projektowany ver1_2

5. Skan projektu umowy

6. Skan zaproszenia

7. Opis budynku

8. Pismo informujące o zmianie terminu składania ofert

9. Informacja i unieważnieniu postępowania

 

 

 


 

 

TEMAT: Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy Multimedialnej Wystawy  w ramach zadania pn. Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Termin składania: 25.02.2022

Termin uruchomienie: 28.02.2022

Termin zakończenia: 18.03.2022

Status: w toku

Tresć: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie multimedialnej wystawy w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji budowanym w bezpośrednim  sąsiedztwie  Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 24.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wystawy     (wszystkich elementów wystawy), z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  i technicznej – tom IV dokumentacji projektowej oraz opracowania dodatkowe, w tym scenariusz wystawy w ramach zadania „Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” został umieszczony pod http://www.sfr.com.pl/do-pobrania

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej tj. w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający w szczególności oczekuje, że wstępne konsultacje rynkowe pozwolą na rozeznanie na rynku odnośnie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy przedmiotowej wystawy.

W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

TRYB:  wstępne konsultacje rynkowe art. 84 ustawy Pzp

Wybór: zamówienie podlegające ustawie Pzp

Numer postępowania: 1/2022/AVICBiA

 

 

Załącznik nr1: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach
Załącznik nr2:  Wzór zgłoszenia
Załącznik nr3:  Regulamin wstępnych konsultacj
Załącznik nr4: Protokół z przeprowadzenia konsultacji

 


 

 

"OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH - GENERALNY WYKONAWCA"

 

a)   Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_02.03.2021

b)   Załącznik nr 1 - Regulamin - do ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych GW SFR 02.03.2021

c)   Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia - do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_ver WS_AW

 


 

Usługa archiwizacji danych cyfrowych filmów animowanych Studia Filmów Rysunkowych zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - PZ
d)      Załącznik nr 2 - Wzór umowy
e)      Załącznik nr 3 - Formularz oferty
f)       Załącznik nr 4 - Oświadczenie wstępne
g)      Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień
h)      Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym
i)       Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu personelem
j)       Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

k)      Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

l)       Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 - Protokół

m)    Informacja z otwarcia ofert - zobacz >>

n)     Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej >>

 

 


Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha”

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
d)      Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
e)      Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
f)       Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
g)      Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
h)      Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
i)       Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
j)       Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
k)      Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
l)       Załącznik nr 10 - Wzór umowy
m)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

n)     Pismo z dnia 8.05.2018 - wyjasnienie zapisów SIWZ

o)     Informacja z otwarcia oferty

u)     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
*      dokumentacja techniczna,
*      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
*      przedmiar.