BIP Studio Filmów Ryzunkowych Bielsko-Biała

Zamówienia publiczne

 

Plan zamówień publicznych na rok 2023 wersja nr 1 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja wersja Nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja wersja Nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja wersja Nr 4

 


 

Plan zamówień publicznych na rok 2022 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 1 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 2 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja nr 3 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja nr 4 /wersja na UZP nr 5 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja nr 5 / wersja na UZP nr 6 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja nr 6 / wersja na UZP nr 7 >>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja nr 7 / wersja na UZP nr 8 >>

 

 


 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej
uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania:

 

"Modernizacja dachu Willi Rotha siedziby Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wraz z opracowaniem projektu wykonawczego"

– numer sprawy 10/2023/DI

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest, dla wartości zamówienia nieprzekraczającej próg unijny, w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.)

 

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c4dc51b-68d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c4dc51b-68d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 30 października 2023r., do godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 października września 2023r., o godz. 11.15.

 

 

Załącznik:

ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie

 

***

 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o zmianie terminu na składanie ofert oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

ZMIENIONA TREŚĆ przyjmuje brzemiennie:

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 09 listopada 2023r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 listopada 2023r., o godz. 11.15;
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 29 lutego 2024r.

 

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert i wykonania przedmiotu zamówienia

 

 


 

 

 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej
uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania:

 

"Opracowanie strategii marketingowej narracyjnej dla Studia Filmów Rysunkowych oraz wykonanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej Studia Filmów Rysunkowych, BIP Studia Filmów Rysunkowych oraz strony internetowej Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO"

 

– numer sprawy 9a/2023/DI

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest, dla wartości zamówienia nieprzekraczającej próg unijny, w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

 

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.

1.1. Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b4f450d5-3db1-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4f450d5-3db1-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 04 września 2023r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04 września 2023r., o godz. 11.15.

 

Załącznik:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

02 informacja z otwarcia ofert

06 Informacja o wyborze oferty

08 UZP ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zaprasza do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zaprojektowania, opracowania, wykonania wraz z obsługą techniczną strony internetowej dla tut. Studia oraz nowego obiektu Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO

 

– numer sprawy 9/2023/DI.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej dokumentacji.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych (wzór znajduje się w załączniku) upływa dnia 28.07.2023 r. do godz.16.00.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Wniosek o dopuszczenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

 


 

 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania:

 

Wykonanie systemu projekcji kinowej w pomieszczeniu kina znajdującego się w budynku Interaktywnego Centrum Bajki iAnimacji przy Studiu Filmów Rysunkowych wBielsku-Białej wraz zdostawą, montażem iuruchomieniem

 

– numer sprawy 1/2023/DI

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

 

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy" lub bezpośrednio pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-89961694-d9eb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Identyfikator postępowania: ocds-ocds-148610-89961694-d9eb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 29 maja 2023r., do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 maja 2023r., o godz. 10.15.

 

Załącznik:

 

Ogłoszenie o postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert
06 Informacja o wyborze oferty

 


 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania:

 

Zakup wyposażenia i oprogramowania do rekonstrukcji zasobów Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej z podziałem na części (uzupełnienie):
CZĘŚĆ 1: Zakup stacji roboczej wraz oprogramowania do odziarniania obrazu
CZĘŚĆ 2:
Zakup przełącznika szkieletowego

 

– numer sprawy 27/2022/DI

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) lub bezpośrednio pod linkiem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4f769b2d-6b1d-11ed-aea3-5a7c432eaced

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f769b2d-6b1d-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 05 grudnia 2022r., do godz. 11.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 grudnia 2022r., o godz. 11.15.

 

Załączniki:

02 e-zamówienia OGŁOSZENIE o zamówieniu

01 NFORMACJA z otwarcia ofert

01 INFORMACJA o wyborze oferty 

 


 

 

 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania :

„Digitalizacja i rekonstrukcja zasobów Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej z podziałem na części:

 

CZĘŚĆ 1: „Rozbudowa istniejącego skanera ScanStation firmy Lasergraphics”

CZĘŚĆ 2: „Zakup systemu korekcji barwnej”

CZĘŚĆ 3: „Zakup systemu rekonstrukcji”

CZĘŚĆ 4: „Zakup systemu do przechowywania danych digitalizacyjnych oraz wynikowych i pośrednich plików z systemów rekonstrukcji cyfrowych” numer sprawy 26/2022/DI

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

 

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami.

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) lub bezpośrednio pod linkiem : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5db87ac7-6004-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Identyfikator postępowania : ocds-148610-5db87ac7-6004-11ed-8832-4e4740e186ac

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 17 listopada 2022r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 listopada 2022r., o godz. 11.15.

 

Załaczniki:

02 UZP OGŁOSZENIE o zamówieniu

INFORMACJA z otwarcia ofert

01 INFORMACJA o wyborze

03 BZP ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


   

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania dla zamówienia publicznego pn.:

„Zakup wraz z dostawą zestawu sprzętu reporterskiego” – numer sprawy 25/2022/DI
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie nie podlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

 

Zamawiający informuje, iż w celu złożenia oferty niezbędnym jest zapoznanie się z treścią dokumentacji postępowania (w załączeniu).

Wszelkie zapytania należy kierować w sposób określony w Opisie przedmiotu zamówienia punkt VIII Informacje pozostałe.

 

Ze względu na bardzo PILNY charakter zakupu ofertę należy przesłać na adres sekretariat@sfr.pl do dnia 09 listopada 2022 roku do godz. 12.00.

 

Załączniki:

 

ZAPROSZENIE / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

FORMULARZ OFERTOWY

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Foto-Net Ireneusz Zdrojak z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 6.

 


 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania dla zamówienia publicznego pn.:

 

"Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego"

 

– numer sprawy 20/2022/DI

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie nie podlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

 

Zamawiający informuje, iż w celu złożenia oferty niezbędnym jest pobranie i zapoznanie się z dokumentacją postępowania.

Wszelkie zapytania należy kierować w sposób określony w Opisie przedmiotu zamówienia punkt VIII Informacje pozostałe.

 

Ofertę należy przesłać na adres sekretariat@sfr.pl do dnia 17 października 2022 roku.

 

Załączniki:

 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

 

W związku z pytaniami do przedmiotowego postępowania Zamawiający poniżej zamieszcza odpowiedzi oraz zmianę Formularza ofertowego. Ze względu na PILNĄ potrzebę zakupu termin składania ofert nie został wydłużony.

 

W załączeniu:

 

Odpowiedzi na pytania

Formularz ofertowy – zmiana

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o zakończeniu postępowania dla zadania
"Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego"

 

– numer sprawy 20/2022/DI.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty z następujących firm:

 

OFERTA NR 1: "INFOKOMP" Andrzej Salamon z Bielska-Białej;

OFERTA NR 2 : ART. Computers Artur Klimas i Wspólnicy spółka jawna z Bielska-Białej;

OFERTA NR 3 : SuperTech Sp. z o.o. z Gdyni;

OFERTA NR 4 : Infomex Sp. z o.o. z Żywca.

 

Jako najkorzystniejszą cenowo została wybrana oferta nr 4 złożona przez firmę Infomex Sp. z o.o. z Żywca, kod 34-300, ul. Wesoła 19b. Ponadto asortyment wyceniony w ofercie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Dziękuję za zainteresowanie i złożenie ofert cenowych.

 


 

Studio Filmów Rysunkowych Instytucja Kultury w Bielsku-Białej uprzejmie informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla zadania:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla przyszłego zadania pn.

"Wykonanie robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej"

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

 

Zamawiający informuje, iż stroną prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy") lub bezpośrednio pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d451cbf9-44ab-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-d451cbf9-44ab-11ed-9171-f6b7c7d59353

Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane i umieszczane na Platformie e-Zamówienia, dostępne po zalogowaniu. Podstawowym źródłem informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 19 października 2022r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 października 2022r., o godz. 11.15. 

 

Załączniki:

 

UZP OGŁOSZENIE o zamówieniu

INFORMACJA z otwarcia ofert 

02 INFORMACJA o wyborze oferty

 


  

NAZWA POSTĘPOWANIA:

 

Modernizacja dachu Willi Rotha siedziby Studia Filmów Rysunkowych

w Bielsku-Białej wraz z opracowaniem projektu wykonawczego

 

- Numer sprawy: 21/2021/DI

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości nieprzekraczającej progu unijnego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).

Postępowanie prowadzone jest w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych ( art. 2 ust. 1 - Dz.U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.), zgodnie z warunkami określonymi w załączonych dokumentach.

 

Ofertę należy dostarczyć/przesłać w sposób określony w dokumentacji do dnia 23 września 2022 roku do godziny 11.00. tj. przez platformę e-zamówienia.

 

Załączniki:

 

04 UZP OGŁOSZENIE o zamówieniu

00 DACH_SWZ_załączniki_1-8

00 Umowa_zał_9_do SWZ

00 Załącznik nr 10_przedmiar

01 SWZ_zał _1-8_dach

01 uzgodnienie konserwator

02 EKSPERTYZA SFR

02 PW_wymiana pokryci dachu_całość

02 WYMIANA POKRYCIA SFR

03 A-01 więżba dachowa-inwentaryzacja

03 A-02 rzut dachu, przekroje - inwentaryzacja

03 A-03 rzut więźby - projekt

03 A-04 rzut dachu, przekroje - projekt

02 Informacja z otwarcia ofert

02 Zawiadomienia o unieważnieniu

 


 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w formie zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku pn."Zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego"

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 - Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w załączonych dokumentach.

 

Ofertę należy dostarczyć/przesłać w sposób określony w załączonym Zaproszeniu do dnia 01 września 2022 roku.

 

Załączniki:

 

Zaproszenie będące jednocześnie Opisem przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy

04 NOTATKA Z WYBORU

 


 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w formie Zapytania ofertowego w ramach rozeznania rynku pn. „Rekonstrukcja najstarszych filmów Studia Filmów Rysunkowych z okazji 75-lecia istnienia”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 - Dz.U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.), zgodnie z warunkami określonymi w załączonych dokumentach.

 

Ofertę należy dostarczyć/przesłać w sposób określony w dokumentacji do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godziny 1200.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

załącznik nr 1: Wymogi techniczne dla plików wynikowych digitalizacji oraz wzorcowych plików wynikowych i wzorcowych eksploatacyjnych kopii cyfrowych powstałych po przeprowadzeniu procesów rekonstrukcji cyfrowej obrazu i dźwięku.

załącznik nr 2: Wymogi technologiczne dla procesów czyszczenia laboratoryjnego, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej obrazu i dźwięku.

załącznik nr 3: Szczegółowy zakres prac przy tworzeniu i opracowaniu polskich i angielskich list dialogowych, polskiej i angielskiej deskrypcji tekstowej oraz audiodeskrypcji i transkrypcji.

załącznik nr 4: Lista dostępnych do digitalizacji materiałów wyjściowych.

załącznik nr 5: Formularz Oświadczenia o braku powiązań - złożyć z ofertą

załącznik nr 6: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – złożyć z ofertą

załącznik nr 7: Wykaz usług – złożyć z ofertą

załącznik nr 8: Formularz ofertowy

załącznik nr 9: Projekt umowy

załącznik nr 10: Obowiązek informacyjny związany z RODO

załącznik nr 11: Oświadczenie Wykonawcy – złożyć z ofertą

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Załącznik: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej.

 

Zamawiający informuje, iż w treści Ogłoszenia o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej omyłkowo został podany inny adres siedziby Wykonawcy usługi. Poprawiona treść winna brzmieć:

 

"III. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który złożył Ofertę Nr 1 złożoną przez firmę Fixafilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-511, przy ul. Nowogrodzkiej 31: cena netto wynosi 549.988,00 złotych i zawiera wkład sponsoringowy w wysokości 115.000,00 złotych (cena brutto wynosi 676.485,24 złotych); termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 23 grudnia 2022r."

 


 

 Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o zamieszczeniu na platformie e-zamówienia ogłoszenia o postępowaniu przetargowym dla zadania:

 

„Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” – etap I

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy" lub bezpośrednio pod linkiem:

Identyfikator postępowania ocds-148610-caca1258-1180-11ed-a35f-e2885ab918a3

 

Zamawiający WYMAGA, ze względu na specyfikę zamówienia, przeprowadzenia przez Wykonawcę oględzin miejsca, w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia oraz występującymi utrudnieniami.

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 22 sierpnia 2022r., do godz. 14:00.

 

Załączniki:

 

SWZ wraz z załącznikami nr 1-9
UMOWA – załącznik do SWZ nr 10
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Koncepcja pomieszczeń
Ogłoszenie o zamówieniu

05 UZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TSO

01 odpowiedź e-zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

00 informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU postępowania

 


 

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu postępowania pn.


"Zakup wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych do wyremontowanych pomieszczeń, zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej, budynku Willa Rotha siedziby Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej"

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 - Dz.U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.), zgodnie z warunkami określonymi wzałączonych dokumentach.

 

Ofertę należy przesłać na adres sekretariat@sfr.com.pl do dnia 25 lipca 2022 roku do godziny 1100.

 

Załączniki:

 

Zaproszenie wraz z załącznikami

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 


 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu na platformie e-zamówienia postępowania przetargowego pod nazwą:


"Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem"

dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

 

– nr sprawy 17/2022/DI

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk "Przeglądaj postępowania/konkursy"

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3405f612-f613-11ec-9a86-f6f4c648a056

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) zwaną dalej: „uPzp” lub „ustawa Pzp”.

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 06.07.2022r., do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022r., o godz. 10:30.

 

Dokumenty postępowania:

 

1. Ogłoszenie UZP o postępowaniu.

2. Ogłoszenie UZP o postępowaniu - zmiana

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

4. Informację o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu na platformie e-zamówienia postępowania przetargowego pod nazwą:

 

Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych

w Bielsku-Białej

 

- numer sprawy 12/2022/DI

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

 

https://ezamowienia.gov.pl/

 

Postępowanie można wyszukać na stronie głównej Platformy e-Zamówienia - przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Dodatkowo informacje o postępowaniu będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego:

 

http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne

 

Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 19.05.2022 r., do godz. 10:00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.05.2022 r., o godz. 10:30.

 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej oferta zostanie odrzucona.

 

Załączniki:

 

BZP ogłoszenie opublikowane

SWZ + załączniki nr 1-9

zalaczniki nr 1-8 do SWZ

zał.nr 10_Przedmiar robót_branża elektryczna_adaptacja pomieszczeń po byłym banku_SFR

zał.nr 10_Przedmiar robót_branży budowlano-remontowa_adaptacja pomieszczeń po byłym banku_SFR

zał.nr 10_PW.2.0_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_stan istniejący_ver1_2

zał.nr 10_PW.2.1_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_wyburzenia_ver1_2

zał.nr 10_PW.2.2_Pomieszczenia po banku_PIWNICA_stan projektowany_ver1_2

zał. nr 10_OPIS_Budynek A_Adaptacja pomieszczeń po banku_v3.3

Informacja z otwarcia ofert 

01 informacja o wyborze oferty

 

***

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 244.960,07 złotych brutto.

 


 

 Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuje o ogłoszeniu Konkursu pn.

 

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej
w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych

w Bielsku - Białej"

Numer referencyjny: 10/2022/DI

 

 

Wszelka korespondencja oraz przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji w sprawie konkursu będzie się odbywać wyłącznie poprzez platformę:

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

na której prowadzony jest konkurs. Zamawiający będzie przekazywał wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz komunikował się z Uczestnikami konkursu poprzez wskazaną platformę.

 

Dodatkowo informacje o konkursie będą publikowane na oficjalnej Stronie konkursu:

 

http://www.bip.sfr.com.pl/zamowienia-publiczne

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 16.05.2022 r.

 

Pełna dokumentacja konkursu:

 

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej « do pobrania pod linkiem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności.

Załącznik nr 4: Spis eksponatów potencjalnie do wykorzystania na wystawie.

Załącznik nr 5: Możliwości wykorzystania materiałów filmowych i postaci na wystawie w zakresie praw autorskich.

Załącznik nr 6: Wykaz materiałów pomocniczych z zakresu historii i działalności SFR w Bielski Białej.

Załącznik nr 7: Decyzje w zakresie zieleni wraz z rysunkami  « do pobrania pod linkiem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o autorskich prawach majątkowych.

Załącznik nr 9: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Regulamin konkursu - wystawa ICBiA

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

***

  

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej informuję o wniesieniu w dniu 06.05.2022r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołania wobec treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu pn.
:

"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej".


Treść odwołania została również zamieszczona w na platformie e-zamówienia w panelu prowadzonego postępowania w zakładce Komunikacja. 
Zamawiający wzywa jednocześnie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.


Link do treści odwołania: https://ezamowienia.gov.pl/


Jednocześnie informuję, iż zgodnie zzapisami Regulaminu Rozdział I Dział II Komunikacja, wszelka komunikacja odbywać się winna wyłącznie przez platformę e-zamówienia.


Załącznik:

 

Skan Odwołania z dnia 06.05.2022r.

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

  

***

 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, informuje o zmianie, na postawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych,

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn. Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”. Nowy termin składania wniosków upływa dnia 30 maja 2022 roku.

 

Zmianie ulega również termin złożenia Pracy konkursowej oraz pozostałe terminy określone w Harmonogramie Konkursu, zgodnie z treścią załączonej Zmiany nr 1 do Regulaminu Konkursu.

 

Załącznik:

 

Zmiana nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

***

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, informuje o zmianie, na postawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych, terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn. Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”.

 

Nowy termin składania wniosków upływa dnia 03.06 2022 roku.

 

Zmianie ulega również termin złożenia Pracy konkursowej oraz pozostałe terminy określone w Harmonogramie Konkursu, jak i inne zapisy Regulaminu Konkursu i załączników zgodnie z treścią załączonej Zmiany nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz tekstem jednolitym Regulaminu konkursu i złączników.

 

 Załączniki:

 

REGULAMIN KONKURSU zmiana nr 2

Regulamin Konkursu SFR tekst jednolity 23 05 2022 (002)

 

***

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej podaje listę Uczestników konkursu zaproszonych do złożenia Prac konkursowych w postępowaniu


"Ograniczony, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej":

 

1. Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice,

2. New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków.

 


 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert cenowych w postępowaniu dla zadania:

 

 

„Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha (budynek A) dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”

 

– numer sprawy 7/2022/DI.

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w uzgodnionym wcześniej terminie, wizji lokalnej.
Przeprowadzenie potwierdzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej jest warunkiem uznania oferty za ważną.

 

Termin składania ofert to dzień 04.04.2022r.

 

Nowy termin składania ofert to dzień 08.04.2022r.

 

Oferty można przesłać na adres e-mailowy:

 

sekretariat@sfr.com.pl

 

lub w wersji papierowej na adres:

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
ul. Cieszyńska 24,
43-300 Bielsko-Biała

 

z dopiskiem:

 

OFERTA dla zadania „Adaptacja pomieszczeń po banku w Willi Rotha (budynek A) dla potrzeb własnych Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” – numer sprawy 7/2022/DI (nie otwierać do dnia 04.04.2022r.)

 

Załączniki:

 

1. 02 formularz ofertowy - załącznik Nr 1

2. PW.2.0 Pomieszczenia po banku PIWNICA stan istniejący ver1_2

3. PW.2.1 Pomieszczenia po banku PIWNICA wyburzenia ver1_2

4. PW.2.2 Pomieszczenia po banku PIWNICA stan projektowany ver1_2

5. Skan projektu umowy

6. Skan zaproszenia

7. Opis budynku

8. Pismo informujące o zmianie terminu składania ofert

9. Informacja i unieważnieniu postępowania

 


 

TEMAT: Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy Multimedialnej Wystawy  w ramach zadania pn. Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Termin składania: 25.02.2022

Termin uruchomienie: 28.02.2022

Termin zakończenia: 18.03.2022

Status: w toku

Tresć: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie multimedialnej wystawy w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji budowanym w bezpośrednim  sąsiedztwie  Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 24.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wystawy     (wszystkich elementów wystawy), z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  i technicznej – tom IV dokumentacji projektowej oraz opracowania dodatkowe, w tym scenariusz wystawy w ramach zadania „Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej” został umieszczony pod http://www.sfr.com.pl/do-pobrania

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej tj. w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiający w szczególności oczekuje, że wstępne konsultacje rynkowe pozwolą na rozeznanie na rynku odnośnie podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy przedmiotowej wystawy.

W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

TRYB:  wstępne konsultacje rynkowe art. 84 ustawy Pzp

Wybór: zamówienie podlegające ustawie Pzp

Numer postępowania: 1/2022/AVICBiA

 

 

Załącznik nr1: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach
Załącznik nr2:  Wzór zgłoszenia
Załącznik nr3:  Regulamin wstępnych konsultacj
Załącznik nr4: Protokół z przeprowadzenia konsultacji

 


 

 

"OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH - GENERALNY WYKONAWCA"

 

a)   Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_02.03.2021

b)   Załącznik nr 1 - Regulamin - do ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych GW SFR 02.03.2021

c)   Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia - do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_ver WS_AW

 


 

Usługa archiwizacji danych cyfrowych filmów animowanych Studia Filmów Rysunkowych zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - PZ
d)      Załącznik nr 2 - Wzór umowy
e)      Załącznik nr 3 - Formularz oferty
f)       Załącznik nr 4 - Oświadczenie wstępne
g)      Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień
h)      Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym
i)       Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu personelem
j)       Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

k)      Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

l)       Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 - Protokół

m)    Informacja z otwarcia ofert - zobacz >>

n)     Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej >>

 

 


Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha”

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
d)      Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
e)      Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
f)       Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
g)      Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
h)      Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
i)       Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
j)       Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
k)      Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
l)       Załącznik nr 10 - Wzór umowy
m)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

n)     Pismo z dnia 8.05.2018 - wyjasnienie zapisów SIWZ

o)     Informacja z otwarcia oferty

u)     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
*      dokumentacja techniczna,
*      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
*      przedmiar.