BIP Studio Filmów Ryzunkowych Bielsko-Biała

Zamówienia publiczne

 

"OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH - GENERALNY WYKONAWCA"

 

a)   Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_02.03.2021

b)   Załącznik nr 1 - Regulamin - do ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych GW SFR 02.03.2021

c)   Załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia - do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych_GW_SFR_ver WS_AW

 


 

Usługa archiwizacji danych cyfrowych filmów animowanych Studia Filmów Rysunkowych zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - PZ
d)      Załącznik nr 2 - Wzór umowy
e)      Załącznik nr 3 - Formularz oferty
f)       Załącznik nr 4 - Oświadczenie wstępne
g)      Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień
h)      Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym
i)       Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dysponowaniu personelem
j)       Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

k)      Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

l)       Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 - Protokół

m)    Informacja z otwarcia ofert - zobacz >>

n)     Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej >>

 

 


Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej Willi Rotha”

a)      Ogłoszenie o zamówieniu
b)      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
c)      Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
d)      Załącznik nr 2 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
e)      Załącznik nr 3 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy
f)       Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
g)      Załącznik nr 5 - Wzór wykazu - zakres podwykonawstwa
h)      Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia
i)       Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego
j)       Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia
k)      Załącznik nr 9 - Wzór formularza ofertowego
l)       Załącznik nr 10 - Wzór umowy
m)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

n)     Pismo z dnia 8.05.2018 - wyjasnienie zapisów SIWZ

o)     Informacja z otwarcia oferty

u)     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
*      dokumentacja techniczna,
*      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
*      przedmiar.